Don Daniele

Omelie Audio

Catechesi Audio e Video

Riflessioni e Omelie Scritte

S. Messa presieduta a Medjugorje

Novena Natività B. V. Maria

S. Messa Santo Sepolcro

   

Triduo della Divina Provvidenza

 

Rosario

Aderisci alla Preghiera

Monastero Virtuale Home

Testimonianze

Monastero Virtuale Home

Download Depliant

Monastero Virtuale Home

Dati Riepilogativi

Monastero Virtuale Home
Stampa

Dalla Polonia in bicicletta in Litwa a Ostra Brama

Uniti nella preghiera quotidiana nel Santo Rosario.

 

   Signore, accresci in noi, la fede.

Sotto questo slogan,  trenta pellegrini partiti in bici il 1 Maggio 2013 Anno dalla città Wysokie Mazowieckie alla Madonna di Ostra Brama. Il custode spirituale del pellegrinaggio era Tadeusz Golon, il parroco della parrocchia in Szelkowo. Responsabile del percorso era Jozef Dmochowski. Il sentiero dei pellegrini contato per 390 km. I pellegrini lo hanno sconfitto in 5 giorni. A mezzogiorno il 5 maggio solennemente si prostrò per la Madre di Dio di Ostra Brama.
I pellegrini partecipavano ogni giorno alla Santa Messa e recitavano il Rosario e la  Coroncina della Divina Misericordia, visitavano molti templi. Le preghiere dei pellegrini ricordavano soprattutto le persone di buona volontà, che hanno aiutato nell'organizzazione del pellegrinaggio, il Consiglio Comunale  di Wysokomazowieckiego, che ha sostenuto finanziariamente il pellegrinaggio, persone, che hanno concesso un sostegno sotto forma di pane e auto per il trasporto dei bagagli.
Pellegrinaggio di 15 donne e 15 uomini. Il partecipante più anziano aveva 68 anni e il più giovane 16 anni. Meteo eccezionalmente favorevole per i pellegrini, non e’ accaduta nessuna situazione sgradevole sia di salute che per la parte tecnica.
Il pellegrinaggio si è concluso il 5 maggio con la Santa Messa celebrata dal prete Tadeusz  Golon nella Cappella della Miracolosa immagine della Madonna di Ostra Brama.

 

    "Panie przymnóż nam wiary"

Pod takim hasłem trzydziestu pielgrzymów na rowerach wyruszyło 1 maja 2013 roku z Wysokiego Mazowieckiego do Matki Bożej Ostrobramskiej . Opiekunem duchownym pielgrzymki był ks. Tadeusz Golon, proboszcz parafii w Szelkowie.Kierownikiem trasy był Józef Dmochowski. Pielgrzymi szlak liczył 390 km. Pielgrzymi pokonali go w ciągu 5 dni. W południe 5 Maja, uroczyście pokłonili się Matce Bożej Ostrobramskiej.

Pielgrzymi codziennie uczestniczyli we Mszy świetej odmawiali Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, nawiedzali wiele świątyń. W modlitwach pielgrzymi pamiętali szczególnie o ludziach dobrej woli, którzy pomogli  w organizowaniu pielgrzymki, Samorządach Miasta Wysokie Mazowieckie i  Powiatu Wysokomazowieckiego, które wsparły pielgzymkę finansowo,  Osobach, które udzieliły wsparcia w postaci pieczywa oraz urzyczyli samochodu do transportu bagaży.

Pielgrzymowało 15 kobiet i 15 mężczyzn. Najstarszy uczestnik miał 68 lat, a najmłodszy 16 lat. Pogoda wyjatkowo sprzyjała pielgrzymom, nie zdażyły się żadne przykre sytuacje zdrowotne i techniczne.

Pielgzymka zakończyła się 5 Maja  Mszą świętą sprawowaną przez ks. Tadeusza Golona w Kaplicy Cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej.

 

 

 
       

 

Aggiungi commento
  • Nessun commento trovato

Traduzione Sito

Libreria


Bibbia CEI

Login

Link Utili

  •  

  •  

  •  

News

 

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •